Disme un proverbi

Disc: La plaça del Cid (2011)

Si t'agrada, pots comprar i descarregar la cançó en MP3 per 1.99 Eur.
Comprar

Escoltar:


En l´estiu tot el mòn viu
En agost figues i most
Pensant en la glòria es perd la memoria
Bous i vaques i gallines en sabates

A la fira no vages si no tens diners
Que vorás moltes coses i no comprarás res
el que no hages de menjar deixa-ho cremar
carabassa ni poca ni massa

a la vora del riu
no façes niu
i si el fas que siga en estiu
Al mirar una donzella quedí prendat d´ella
Quan palparla vullguí Donzella
no trobí


al que és gelós li pengen dos .
al que no ho és li pengen tres.
Pardal cansat muda´l de forat.
Set saragüells son
Catorze camals

Paraula i pedra solta no tenen volta.
Si vols estar ben servit fes-te tu mateix el llit
Caragol caragol trau la molla que ix el sol
Per Sant Bertomeu tronades arreu

A l´olor de la dot vindrá el ninot
qui recrimina al fill que es mire en l´espill
En l´any del batre
Si no es a este a l´altre
Bon pa i bon vi
Escurcen el camí

Caldera vella bony o forat
Cel a borreguets aigua a cabassets
Bo i barat estan barallats
El mort al degollat
¿qui t´ha fet eixe forat?
Fer coll de figa. Fer com fan no es pecat
La dona i el vi maregen al fadrí
Bona fessolá assegura bona troná
De diners i veritats deixa-h oen la meitat

I ara que li falta?
Un apedaço en cada galta
Tots d´un ventre i cadascú d´un temple
A nadal , cada ovella al seu corral
On va Vicent?
On va la gent

A poquet a poquet
Entra l’aigua en el campet
Quan més roin es l´anou més soroll mou
Dos mares i dos filles van a missa en tres mantilles
El poeta xirivia quan vegué el sol
Digué es de dia

Home del cavall blanc les berrugues t´encomane
No me les tornes a donar
Fins a que jo te les demane
En dos ulls com a plats i la vista en els collons
A qui li sapiga mal que s´arranque un queixal

A la merda van dos
tu i el gos
a la de tres la vençuda
agarra aire perdigó
si la Candelera plora l´hivern ja está fora
i si riu ja estem en estiu

Tant si plora com si riu ja estem en estiu
Tant si riu com si plora
L´hivern ja esta fora